Dare to Do – กล้าลุยไม่กลัวล้ม

กล้าลุยไม่กลัวล้ม หนังสือของคุณ กรณ์ จาติกวณิช ที่รวมบทสัมภาษณ์ของนักธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม หลักการทำงาน และการบริหาร

abzolutewin

July 26, 2020